top of page

Mina böcker

Språklig förebild i förskolan
Språklig förebild i förskolan.jpg
Språklig förebild i förskolan

Utvecklingen av kommunikation, språk och samspel är central genom hela barndomen. Hur vi språkar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete.

Språklig förebild i förskolan handlar om att vara samtalspartner till barn och hur vi vuxna kan utvecklas som språkliga förebilder. Författaren beskriver hur barn utvecklar sitt språk och sin kommunikation. Eftersom barn speglar sig och sitt språkande i vuxna behöver pedagogen rikta sin uppmärksamhet mot sig själv som samtalspartner istället för att fokusera på barnet.


Boken vidgar förståelsen för varför och hur vi behöver tänka som språkliga förebilder. Hur skapar vi
en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar till ett väl utvecklat språk? Den ger också konkreta
tips på hur vi kan arbeta för att stimulera barnens språkutveckling, till exempel genom vårt sätt att
ställa frågor, kroppsspråket, samarbetet med vårdnadshavarna, högläsning eller genom att hänga
upp ord- och begreppslistor i förskolan.

Att få barnets språk att växa
Att få barnets språk att växa
- Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma.

Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling.
Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stötta och stimulera språkutvecklingen på
bästa sätt.
Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola, förskoleklass och lågstadiet. Den
sammanfattar vad som är viktigt att veta om barns språkutveckling, vad du kan göra för att varje
barns språk ska utvecklas så långt som möjligt och berättar hur du gör det – i form av förhållningssätt
och smarta strategier för språkutveckling.
Boken ger dig strategier och tips som kan användas redan när barnet är nyfött, men också strategier
som kan användas och anpassas under flera år – i takt med att språket växer och utvecklas med
barnet.
Strategierna passar alla barn – såväl de vars språkutveckling fortlöper utan problem, som de vars
språk inte utvecklas som förväntat. De passar såväl svenskspråkiga barn, som de som har annat
modersmål och ska lära sig svenska. De är beprövade och är lätta att använda och anpassa, både
enskilt och i en större barngrupp.
Förhållningssätt och strategier är på många sätt överlägsna enskilda metoder eller material; de finns
alltid med oss och vi kan använda vardagens alla situationer för språkstimulans och språkträning.
Boken hjälper dig förstå din roll som språklig förebild, och ger dig många olika redskap för att
utvecklas som samtalspartner och språkstimulerare.

Att få barnets språk att växa.JPG
Språklige forbilder barnehagen.
Språklige Forbilder i Barnehagen.jpg
Språklige forbilder i barnehagen.

UTVIKLINGEN AV SPRÅK, KOMMUNIKASJON og samspill er sentralt gjennom hele barndommen. Hvordan vi snakker og kommuniserer med barn i barnehagen er viktig forbarnas identitetsutvikling og selvbilde.

Forfatteren vektlegger påvirkningen voksne har på barns språkutvikling gjennom å være forbilder for barna. Profesjonelle voksne i barnehagen, barnas foreldre og andre nære omsorgspersoner har denne rollen.

Forfatteren viser hvordan de sosiale sidene ved språket henger sammen med våre verdier og holdninger knyttet til menneskerettighetene, empati og samspill. Ettersomvoksne er modeller for barns språk og kommunikasjon bør voksne som arbeider med barn i større grad rette oppmerksomheten mot seg selv som samtalepartnere fremfor å fokusere på barna.

Boka bidrar til å utvide vår forståelse av hvorfor og hvordan vi må tenke som språklige forbilder. Hvordan kan vi skape et miljø for språkutvikling som gir alle barn de beste mulighetene til å utvikle et godt språk – et språk som gjør dem i stand til å formidle hva de tenker, føler, vil og mestrer?

Boka gir konkrete råd om hvordan vi kan arbeide for å stimulere barnas språkutvikling, for eksempel gjennom høytlesning, hvordan vi stiller spørsmål og hvordan vi bruker kroppsspråket. I tillegg presenteres en rekke gode eksempler på hvordan samarbeidet med foreldrene. Barnehagen kan blant annet gjøre arbeidet med språkutvikling bedre synlig gjennom å henge opp plakater og lister med aktuelle begreper det arbeides med.

Boka har blitt til etter de erfaringene forfatteren har gjort som logoped og lese- og skriveutvikler i svenske barnehager. Målet har vært å gi barnehageansatte inspirasjon og kompetanse til å bidra til barns språkutvikling ved å være bevisste og gode forbilder på området.

Forfatteren henviser til mål og arbeidsmetoder i den svenske læreplanen. Den norske oversettelsen er tilpasset norske forhold med henvisninger til Rammeplanen for barnehagen. Med tanke på forskjeller i både kognitiv og sosial modenhet hos barn på samme alder og at norske barn starter i skolen det året de fyller seks år, har boka også stor verdi for lærere og andre som arbeider i småskolen, spesielt de som har ansvar for barnas første skoleår.

Svensk som andraspråk i praktiken
Svenska som andraspråk i praktiken.

(Medförfattare)

Svenska som andraspråk i praktiken ger nycklar till förskolans unika möjligheteter att arbeta med språkutveckling. Här finner du handfasta exempel på planering, genomförande och uppföljning med fokus på ett rikt och nyanserat ordförråd.

Utgångspunkten är att det språkliga samspelet mellan personal och barn är avgörande för barns kommunikation och språkutveckling. Bland annat presenteras en modell för ett språkutvecklande förhållningssätt och insikter om hur förskolepersonal, oavsett modersmål, kan förbättra sin språkundervisning. Målet är att främja den språkliga bredden likaväl som det språkliga djupet hos barn för att nå en mer likvärdig undervisning.

Rotad i både forskning och praktik, vänder sig den här antologin till alla er som arbetar inom förskolans område. Oavsett om du är verksam eller blivande förskollärare, barnskötare, logoped eller förskolechef/rektor, är detta en viktig guide för att skapa en inkluderande lärmiljö med likvärdiga förutsättningar.

Svenska som andraspråk i praktiken tar avstamp i aktuell forskning om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Den är också en praktiknära uppföljning av den mer teoretiskt inriktade boken Svenska som andraspråk i förskolan, Natur & Kultur 2018.

Svenska som andraspråk i praktiken_edite
Mira och Lilla Mini
Mira och lilla mini.jpg
Mira och Lilla Mini
mira-front kopiera.jpg
Mira och Lilla Mini

Mira tycker om att vara storasyster. Lillasyster Mini är en rolig unge, och dagarna med henne blir aldrig långsamma eller tråkiga. Men ibland när man bara vill ha lite lillasyster så får man ändå mycket. För det är så med Mini, att hon aldrig är lagom.

Följ med Mira under en dag tillsammans med lillasyster Mini där de bakar, badar och klär ut sig. I Mira och lilla Mini beskrivs de dubbla känslorna i syskonskapet. Att ena stunden skratta och leka tillsammans för att i nästa stund bara vilja vara för sig själv. Men även i de jobbiga stunderna så finns den starka syskonkärleken alltid där.

 

Boken innehåller pedagogiska tips för att stödja barns språkutveckling, för att både vuxen och barn ska få ut så mycket som möjligt av lässtunden. 

Mini hjälper alla små
mini-front kopiera.jpg
Mini hjälper alla små

Mamma säger att Mini är liten. Men Mini känner sig stor! Hon är så stor att hon kan hjälpa alla som är små. För om man är stor, så måste man också vara snäll.

Följ med Mini under en dag då hon upptäcker att det finns många små som behöver hennes hjälp. I Mini hjälper alla små beskrivs barnets inneboende känsla av att ibland vara stor och ibland vara liten. Och när man har varit stor en hel dag är det skönt att få krypa upp i en famn och bli liten igen.

 

Mini hjälper alla små innehåller pedagogiska tips för att stödja barns språkutveckling, för att både vuxen och barn ska få ut så mycket som möjligt av lässtunden. 

Mini och snögubben
Snögubben omslag copy.jpg
Mini och snögubben

När Mini vaknar är världen vit utanför fönstret. Snön ser härlig och lockande ut, men finns det tillräckligt för att göra en snögubbe?

I Mini och snögubben får vi se Mini använda sin fantasi och sin kreativeitet när hon leker och skapar i snön.

Mamma, pappa och hunden Pops hjälper till.

Och när man samarbetar och hjälps åt har man både roligt och når ett fantastiskt resultat!

Lämplig för barn 0 - 3 år gamla.

Omslag Sprachliche Vorbilder in der Kita.png
Sprachliche Vorbilder in der Kita
Lernfortschritte erzielen durch gute Kommunikation

Kommunizieren, miteinander sprechen, interagieren - darum geht es in der gesamten Kindheit. Wie wir als Erwachsene in der Kita kommunizieren, hat großen Einfluss auf die Identitätsentwicklung und das Selbstbild der Kinder. Mit achtsamer Sprache signalisieren wir Teilhabe, Respekt und Sicherheit. Arbeit mit Sprache ist insofern immer eine Arbeit an unserem Wertefundament. In diesem Buch geht es darum, wie wir Kindern ein guter Gesprächspartner sein können. Das Buch zeigt, worauf wir achten sollten, um zu guten sprachlichen Vorbildern zu werden. Karolina Larsson beschreibt, wie Kinder ihre Sprache und Kommunikation entwickeln und dass sie sich dabei in uns Erwachsenen spiegeln. Aus diesem Grund müssen pädagogische Fachkräfte ihre Aufmerksamkeit viel mehr auf sich selbst in ihrer Rolle als Gesprächspartner richten, anstatt sich ausschließlich auf das Kind zu konzentrieren. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Frage: Wie schaffen wir eine Sprachumgebung, die jedem Kind die Voraussetzung für eine gut entwickelte Sprache bietet?Das Buch erweitert das Verständnis dafür, wie wir als sprachliche Vorbilder denken müssen. Und es enthält konkrete Handlungsempfehlungen, mit denen es uns gelingt, die kindliche Sprachentwicklung zu stimulieren. Das kann zum Beispiel durch bewusstes Fragenstellen geschehen, durch Körpersprache, durch die Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, durch Vorlesen oder durch das Aufhängen von Wort- und Begriffslisten.

Sprachlice Vorbilder in der Kit
Omslag Tuva mitt emellan.png
Tuva mitt Emellan

Tuva Olsson Magellan är mitt emellan lång, snabb och stark, för hon är både lillasyster och storasyster.

Ibland tycker Tuva att det är svårt att vara mitt emellan, för det känns som att storasyster kan allt och lillebror är liten och gullig ...

Följ med Tuva och hennes syskon under en äventyrlig dag då Tuva upptäcker att hon kan mycket mer än vad hon tror. För när man är mitt emellan är man faktiskt bäst på att hjälpa både den som är liten och den som är stor.

Tuva mitt Emellan
Tuva och knölgrisen.png
Tuva och Knölgrisen

Tuva bär på en längtan så stark att det värker i hennes bröst. Hon älskar hundar, och skulle så gärna vilja ha en egen.

Men när Tuva tjatar om en egen hund svara mamma att Tuva är för liten och måste vänta tills hon blir större.

Mamma har fel för Tuva känner sig precis lagom stor för att ta hand om ett djur - särskilt en hund! Pappa bara skrattar och säger: "Nej en hund ska vi inte ha, men hittar du en knölgris så lovar jag att köpa den åt dig".

Tuva och Knölgrisen
Vetenskapliga publikationer

K. Larsson mfl. 2022. Children’s use of English as lingua franca in Swedish preschools

Mulitilingua. Volume 42. Issue 4.

Vetenskapliga publikationer
bottom of page